inkluderaguiden_logo

Kunskapsbank

Här hittar du praktisk information kopplat till att skapa samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.

Inkludera-modellen

I Inkludera-modellen delar vi hur Inkludera arbetar för att professionalisera sociala organisationer, med frågor för dig att besvara om du vill professionalisera din verksamhet.

Dela gärna!

Checklista för att sprida social innovation

Denna checklista innehåller 6 frågor att besvara för att kunna sprida din sociala innovation till så många som möjligt.

Dela gärna!

Samtal för ett Rikare Sverige – Förstudien i sin helhet

Vad offentliga aktörer och sociala företag upplever som de viktigaste möjliggörarna och hindren för att skapa samarbeten mellan offentlig och idéburen sektor

Dela gärna!

Samtalsdeltagarnas framgångsfaktorer och utmaningar

En sammanställning över de faktorer våra rundabordsamtalsdeltagare lyft som största framgångsfaktorer och hinder.

Dela gärna!

Idéburet Offentligt Partnerskap – Inspirationsmall

I detta dokument hittar du både information om de legala förutsättningar som finns för att ingå IOP, men även konkreta formulering att inspireras av eller använda i ditt eget IOP.

Dela gärna!

Förstudie i Siffror

Vilka tre framgångsfaktorer skulle du ange som mest viktiga för att få till ett samarbete?

Dela gärna!

Finansiering av social innovation

Sociala företag arbetar ofta för att lösa utmaningar som faller inom offentlig sektors uppdrag. När sociala företag bidrar till förvaltningars förmåga att uppnå sina mål skapar de ett stort värde för det offentliga.

Dela gärna!

Framgångsfaktorer och utmaningar

Möjliggörare och hinder för att skapa samarbeten mellan offentlig och idéburen sektor.

Dela gärna!

Idéburen sektor:

Den idéburna sektorn är fristående från den offentliga och privata sektorn och omfattar verksamheter som har samhällsnytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. Eventuella överskott återinvesteras i verksamheten för att maximera den sociala nyttan för målgruppen. Verksamheterna kan vara organiserade på olika sätt – t ex. som ideella föreningar, stiftelser, kooperativ eller som aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning.

OFFENTLIG SEKTOR:

Skattefinansierade verksamheter såsom kommuner, myndigheter och regioner.

Resultat- och effektmätning:

Man brukar prata om tre sätt att mäta social utveckling – omfattning, utveckling och effekt. Omfattningen talar om räckvidd och antal, till exempel hur många deltagare man haft. Utvecklingen mäts genom attityd- och beteendeförändringar hos målgruppen, kopplat till verksamhetens mål om den förändring de vill skapa hos målgruppen. Effektmätning handlar om att ta det ytterligare ett steg genom att visa på att insatsen utöver att skapa värde för individerna i målgruppen, även leder till minskade samhällskostnader.

Social entreprenör:

Grundare av en idéburen verksamhet som har en innovativ lösning på ett samhällsproblem och som använder sig av affärsmässiga verktyg för att åtgärda problemet. Den sociala entreprenörens mål är att maximera den sociala nyttan för sin målgrupp, och gör det utan privat vinstintresse.

Social innovation:

En sociala innovation är en ny idé för hur man löser en samhällsutmaning på ett bättre sätt än vad som gjorts hittills. Det kan vara genom att introducera nya varor, tjänster, metoder, eller arbetssätt som bidrar till ett mer inkluderande samhälle. Ofta kommer nya lösningar på gamla problem från personer som själva identifierar sig med den berörda målgruppen.

Sociala innovationsfrämjare:

Sociala innovationsfrämjare vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället. Det kan handla om stöd till idéburna verksamheter i allt ifrån tjänsteutveckling, arbetssätt och organisation till nätverk och finansiering. Exempel på innovationsfrämjare är inkubatorer, innovationskontor och universitet.

Systemförändring:

Långsiktig och bestående förändring i de sociala systemen. Det sker när innovationer byggs in i samhällsstrukturerna och därmed tillgängliggörs för alla, även för framtida generationer.